Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018                       Γ/ΕΞ/5817

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής 52/2018, «από τις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και ιδίως από τις διατάξεις του για τα καθήκοντα και τις εξουσίες των εποπτικών αρχών, στις οποίες απαριθμούνται οι αρμοδιότητές τους, συνάγεται ότι η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα είτε των υπευθύνων επεξεργασίας, είτε των υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την 25.5.2018, δεδομένου ότι υπό το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς της Οδηγίας 95/46 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του αντίστοιχου ν. 2472/1977 (ΦΕΚ Α΄ 50) αφενός η Αρχή δεν είχε υποχρέωση να επιλαμβάνεται ερωτημάτων και αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων και αφετέρου η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 2472/1977 αρμοδιότητά της να εξετάζει αιτήσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νομιμότητας της επεξεργασίας, δεν συνάδει με την αρχή της λογοδοσίας που καθιερώνεται με τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα των υπευθύνων επεξεργασίας, των υποκειμένων των δεδομένων και τρίτων, σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σχετικά ερωτήματα και αιτήματα που τυχόν αποστέλλονται στην Αρχή, τίθενται στο αρχείο, τυχόν δε εκκρεμείς αιτήσεις δεν θα εξετασθούν και θα τεθούν στο αρχείο.

Τμήμα Επικοινωνίας – ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  – Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.  Τηλ: 210 6475600.  Φαξ: 210 6475628, contact@dpa.gr | www.dpa.gr

Πηγή : dpa.gr